Terms and conditions

Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Anna Hjorth CVR 35312951 ved Anna Hjorth 9610 Nørager mail:klinik@anna-hjorth.dk

 

Afvikling, ændring og aflysning

Levering af online produkter sker umiddelbart efter dit køb.

Anna Hjorth har ret til at f.eks. ved sygdom, dødsfald ol. at ændre i tidspunktet for videosvar på det online forældrekursus. Videosvar vil blive givet så hurtigt som muligt herefter.

Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Anna Hjorth har ret til at aflyse købte online kurser mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste moduler/videosvar.

Siger du ja til en evt. erstatningsydelse har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Ved tilmelding til forløb/online kursus er du indforstået med, at du er forpligtet til at betale alle efterfølgende rater indtil forløbet er betalt fuldt ud, uanset om du vælger at stoppe undervejs - og uanset årsag.

Du er også indforstået med, at der kan have været en rabat pris inden, du vælger at købe.  

 

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms, med mindre andet er angivet. Momsen udgør 25 % af købssummen og eventuelle gebyrer for betaling med dit betalingskort, er ikke momsbelagt.

www.anna-hjorth.dk  har du mulighed for at betale med Visa/Dankort, MasterCard -igennem den 100 % sikre betaling online med Stripe.

Online kurser og andre ydelser skal betales fuldt ud eller via en ratebetalingsordning mod et gebyr. Ved kortbetaling af ratebetalingsordninger er du selv ansvarlig for at tilkoble det rette kort til dine betalinger og få et nyt kort tilknyttet hvis det udløber inden kurset/ydelsen er færdigbetalt – Du finder en guide til at tilkoble et nyt betalingskort her: https://annahjorth.simplero.com/page/354758

Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Ved ratebetaling trækkes beløbet hver måned på samme dato som din tilmelding. Når du betaler 1. rate, forpligter du dig til at betale de resterende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Er der én rate, der ikke betales - forfalder alle resterende rater til betaling med det samme. 

Udebliver betalingen videresendes sagen til et Inkassofirma, der vil stå for inddrivelsen. 

Det er ikke muligt at få penge refunderet hvis man har hele eller dele af en bonus som bliver givet.

Indenfor 30 dage efter køb kan du få beløbet tilbage på de produkter hvor jeg skriver at der er 100% tilfredshedsgaranti.

 

 

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, Anna Hjorth pådrager sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Det er altid forbrugerens ansvar at handle på de ting, der bliver fortalt i kurser, videosvar og andre ydelser og skal altid ses som inspiration til fremtidige skridt.

Anna Hjorth skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Anna Hjorth har handlet simpelt uagtsomt.

Anna Hjorth erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Når du deltager på online foredrag, online kursus, enkelte sessioner eller andet udbudt af Anna Hjorth tager du 100 % ansvar for din egen udvikling på kurset/session.

Du tager 100 % ansvar for, hvad du gør med de informationer, du får af Anna Hjorth

Du er indforstået med, at du altid har din egen fri vilje til at gøre, hvad du vil med de informationer, du får af Anna Hjorth og Anna Hjorth ikke kan holdes ansvarlig for, hvordan du vælger at håndtere de informationer, du får, og hvad du vælge at gøre efterfølgende. 

Du er indforstået med, at Anna Hjorth ikke på noget tidspunkt garanterer bestemte resultater. 

 

Rettigheder

Anna Hjorth har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug eller som forældre til et barn hvis det er angivet. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Alle digitalt købte produkter på onlineforløb, kan downloades. Det er forbrugerens ansvar at downloade materialet når man modtager en mail herom.

Ved køb får du brugsret til al materiale og du må ikke anvende materialet til andre formål end det, hvortil det er købt som almindelig forbruger. Det er ikke tilladt at købe en ydelse eller produkt med efterfølgende direkte eller indirekte konkurrenceøjemed. Ej heller til videreformidling. De gængse regler for ophavsretten gør sig gældende.

Anna Hjorths navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Anna Hjorths navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Anna Hjorth berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse.

Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Anna Hjorth er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Online Kursus. Uden skriftlig samtykke er det i uoverensstemmelse med vilkårene at videreformidle eller undervise i Anna Hjorths materiale. Overtrædelse medfører en fakturering på 100.000 kroner pr. påbegyndt måned.

 

Datapolitik

Anna Hjorth indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Anna Hjorth har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mailadresse.

 

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Anna Hjorth har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Anna Hjorth og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og ansatte hos Anna Hjorth har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Anna Hjorth er Anna Hjorth

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Anna Hjorth. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til klinik@anna-hjorth.dk

Cookies
På www.anna-hjorth..dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.anna-hjorth.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Anna Hjorth hjemmeside.

 

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mailadresse angives: klinik@anna-hjorth.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus 
(Link).

 

Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Anna Hjorth. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billede optagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Anna Hjorth yder ingen fortrydelsesret på ydelser som starter/leveres inden for 14 dage fra købsdatoen, og det er ikke muligt at få sine penge retur, efter afholdt session eller kursus er påbegyndt. 

Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende. 

Har du modtaget en del af en ydelse eller produkt, og ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi modregner tilbagebetalingen med et rimeligt beløb, for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mailadresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest inden for maks. fem måneder.

Når du tilmelder dig et forløb eller en uddannelse og betaler 1. rate er du forpligtet til at betale efterfølgende rater uanset om, du vælger at stoppe undervejs og uanset årsag. Dette godkender du ved tilmelding. 

 

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangels regler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

 

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Anna Hjorth på ovennævnte e-mailadresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i København som første instans.

 

Ændring af betingelser

Anna Hjorth har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser.